Algemene leverings-en verkoopvoorwaarden
De SWIT UG (beperkte aansprakelijkheid) in Neubeuern

I. Algemene informatie
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakenrelaties tussen de SWIT UG (beperkte aansprakelijkheid), op Birbet 5 in d-83115 Neubeuern, in de volgende leverancier, en de klant/klant. Zij zijn van toepassing met de verwijzing naar de geldige voorwaarden onder www.switplus.com als erkend en ontvangen, en hoeven niet langer expliciet medeondertekend te zijn. De algemene voorwaarden in de huidige versie vervangen alle vorige versies voor alle zakelijke TransActies.

II. aanvaarding van het contract
Bestellingen en bestellingen worden alleen bindend gemaakt door de orderBevestiging van de leverancier. Dit kan ook worden geïmpliceerd door de leverancier initieert het leveringsproces. Wijzigingen en toevoegingen zijn onderworpen aan schriftelijke vorm. Andere voorwaarden voor de aankoop van de koper zijn slechts bindend voor de leverancier Indien deze uitdrukkelijk door hem worden erkend.

III. prijzen en betalingsvoorwaarden alle prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde Ex Works, tenzij anders overeengekomen. Onze facturen zijn betaalbaar onmiddellijk na gereedheid voor levering, of anders schriftelijk overeengekomen. Elke vertraging in de betaling wordt berekend met de bank-gebruikelijke rente en zal in ieder geval plaatsvinden vanaf de eerste dag na de overschrijding van de betalingstermijn. Herinneringen of herinneringen hoeven niet te worden uitgesproken.

IV. leverings-en acceptatie verplichtingen
Indien de leveringstermijnen met de klant zijn overeengekomen, worden zij geacht te zijn voldaan aan de tijdige kennisgeving van gereedheid voor verzending. De redelijke gedeeltelijke leveringen evenals de redelijke afwijkingen van de ordehoeveelheid zijn toelaatbaar. Indien de klant zijn Abnahmeund/of betalingsverplichting niet binnen 30 kalenderdagen voldoet, kan de leverancier het leverings artikel na aankondiging onafhankelijk verkopen. Dit verlicht de koper niet van zijn oorspronkelijke contractuele verplichtingen. Voor elke opname van leverings artikelen moet een onberispelijke staat van de goederen, onbeschadigde originele verpakking en vrachtvrije levering vereist zijn.

V. verpakking, verzending, risicooverdracht
Tenzij anders overeengekomen, zal de leverancier naar eigen goeddunken kiezen voor verpakking, verzendwijze en verzendings route. Het risico van verlies/beschadiging etc. wordt ook overgedragen aan de klant in geval van vrachtvrije levering met het vertrek van de leverings installatie, of voor forward orders met kennisgeving van gereedheid voor verzending en opslag bij de leverancier. Op schriftelijk verzoek van de klant kunnen de goederen op eigen kosten verzekerd zijn tegen transport/opslag schade of andere Risico's. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

VI. Eigendomsvoorbehoud
Alle leverings artikelen (in het bijzonder model en in opdracht geleverde goederen) blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige betaling van de overeengekomen prijzen, alsmede alle bestaande vorderingen op het moment van levering, eigendom zijn van de klant en Ontbinding van het behoud van titel slechts op lening. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is een wederverkoop, pand, overdracht van onderpand, het weigeren van verrekening of andere overschrijvingen – zelfs aan derden – alleen toegestaan met toestemming van de leverancier. De klant/handelaar wijst reeds zijn vorderingen van de wederverkoop of de overdracht van de goederen aan de leverancier toe.

VII. garantie en kennisgeving van gebreken
De leverancier staat garant voor de juistheid van de goederen. de thans geldende wetten van levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Batterij en batterijen zijn uitgesloten van de garantie, ook al zijn ze een belangrijk onderdeel van een geleverd product. De garantie is beperkt tot de keuze van de leverancier van reparatie of vervanging voor de gebrekkige goederen. Claims voor omrekening of verlaging bestaan niet, tenzij de klant aan de leverancier bewijst dat het gebrek niet door de leverancier moet worden verholpen. Gebreken of andere klachten van de goederen worden binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk aan de leverancier meegedeeld. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt uitgesloten indien de klant/klant de leverings post in zijn eigen macht heeft uitgevoerd of wijzigingen heeft aangebracht en reparaties heeft verricht. De klant/klant neemt de kosten met inbegrip van de verzekering voor alle zendingen/vracht binnen de reikwijdte van garantie en garantie claims. Onvrije goederen worden niet door de leverancier aanvaard. De goederen moeten aan de leverancier worden toegezonden, met inbegrip van een kopie van de originele factuur. Orders/zendingen zonder factuur kopie worden verwerkt als normale en Factureerbaar reparatie orders. Voor alle retourzendingen/reparaties moet de klant/klant ervoor zorgen dat de te retourneren goederen zo veel mogelijk geurneutraal worden gereinigd en verzonden. Afneembare hoezen worden door de klant/klant verwijderd en ingehouden, tenzij ze een reparatie post zijn. Indien deze hygiëne maatregel niet wordt nageleefd, behoudt de leverancier zich het recht voor om de garantie/reparatie/onderhoud te weigeren met vermelding van de onaanvaardbaarheid, en de goederen op een niet-vrije manier aan hem terug te sturen, of deze met instemming en op Kosten van de klant/klant te reinigen.

VIII. service/contract
De leverancier is vrij om een afzonderlijke dienstverlener te belasten met de afhandeling van retourzendingen en/of reparaties. De zakelijke relatie tussen leverancier en klant/klant, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van beide partijen om te voldoen aan deze GTC ´ s, blijft onaangetast door deze. Indien een order wordt gesloten in het kader van een hogere contractuele overeenkomst. Leverancier en klant (B.V. kader contract) en goedgekeurd, moet het in alle gevallen met de duidelijke verwijzing naar de respectieve overeenkomst worden gemerkt. In alle contractuele overeenkomsten zijn mondelinge neven contracten altijd onderworpen aan een schriftelijke brief. Bevestiging van beide partijen, omdat zij anderszins ongeldig zijn of hun geldigheid verliezen.

IX. test/huur indien een producttest of huurovereenkomst is gesloten, dient ervoor te worden gezorgd dat het huur artikel op tijd wordt geretourneerd. De huurder moet de goederen in perfecte staat en op eigen kosten retourneren. De huurder is aansprakelijk voor eventuele reparatie, Instandsetzungsoder schoonmaakkosten veroorzaakt door het gebruik van de huurder tijdens de huurPeriode. Indien de retourzending meer dan 10 dagen vertraagd is over de in de bestelling overeengekomen test-Mietzeit, is de leverancier gerechtigd een standaardvergoeding van €10,00 excl. het totaal na de 11e dag en voor elke extra dag die is gestart, in rekening te brengen. Btw. In geval van een niet-overeen te komen overschrijding van de testperiode van 40 dagen, is leverancier gerechtigd de huurder de actuele lijst prijs van de gehuurde goederen voor onmiddellijke vervaldatum in rekening te brengen. De goederen worden na volledige betaling overgemaakt naar de woning van de huurder. De verplichting tot betaling van het standaardtarief vervalt in dit geval.

X. plaats van de prestaties en de juridische locatie
De plaats van nakoming van de wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de locatie/het hoofdkantoor van de leverancier, hier Neubeuern/Obb.. Het Hof van Justitie voor alle geschillen is de rechtbank van de woonplaats van de leverancier.

XI. bepaling van de scheidbaarheid
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ondoeltreffend zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. In dat geval wordt de ineffectieve bepaling vervangen door de partijen door een doeltreffende bepaling die overeenstemt met de betekenis van de bepalingen. Laatste update: 09/2018